Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.08.2019 11:12:01
Дата здійснення дії: 16.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Автобаза №1"
Код за ЄДРПОУ:  03449083
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АВТОБАЗА № 1», код ЄДРПОУ 03449083

(місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 16 вересня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ. Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься з 8 години 30 хвилин до 8 години 55 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом 24 годину 10 вересня 2019 року.

 

Перелік питань, винесених на голосування та проекти рішень:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Вишенська В.П., Данильченко І.І, Сердюк В.І. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів Костенка Х.А, обрати секретарем загальних зборів Шуліку О.М. та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів

 

  1. Скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 29.07.2019 року.

Проект рішення: скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Автобаза №1», які відбулись 29 липня 2019 року, з питань 3-8 порядку денного, а саме:

3. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

5. Обрання голови та членів комісії з припинення.

6. Затвердження плану перетворення.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

8. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.

 

  1. Внесення змін до статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження статуту у новій редакції, надання повноважень на його підписання.

Проект рішення: у зв’язку з приведенням статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства внести відповідні зміни до статуту, викласти та затвердити статут ПАТ «Автобаза №1» у новій редакції і уповноважити голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту ПАТ «Автобаза № 1».

 

  1. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до статуту та чинного законодавства України.

Проект рішення: привести внутрішні документи Товариства у відповідність до нової редакції статуту ПАТ «Автобаза №1» та чинного законодавства.

 

З метою захисту інтересів Товариства, наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м.Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, приймальна голови правління, у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Товариства Костенко Х.А.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 9 582 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 574  штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://03449083.smida.gov.ua

Довідки за телефоном: (044) 563-36-42.