Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.03.2020 11:47:01
Дата здійснення дії: 14.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Автобаза №1"
Код за ЄДРПОУ:  03449083
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Автобаза №1»,

 

 код ЄДРПОУ 03449083, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ.

            Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 8 години 00 хвилин до 8 години 50 хвилин.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 8 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт правління за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2019 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
 6. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства на 2019 рік.
 8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
 10. Обрання голови та членів правління Товариства.
 11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів наглядової ради товариства.
 13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 14. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання ревізійної комісії Товариства.
 16. Прийняття рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про подання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу, надання повноважень представнику Товариства.
 17. Прийняття рішення про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Вишенська В.П., ДанильченкоІ.І, Сердюк В.І. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після виконання покладених на неї функцій на цих загальних зборах акціонерів.
 2. Обрати головою зборів Костенко Х.А. та секретарем зборів Шуліку О.М.
 3. Прийняти до відома звіт правління Товариства за 2019 рік.
 4. Прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.
 5. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
 6. Затвердити запропоновані правлінням, наглядовою радою та ревізійною комісією Товариства заходи щодо покращення ефективності роботи Товариства та збільшення частки Товариства на ринку автомобільних вантажоперевезень.
 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.
 8. Прибуток, отриманий Товариством у звітному році залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток Товариства і фінансування поточної діяльності.
 9. Припинити повноваження голови та членів правління у зв’язку із закінченням строку, на який їх було обрано.
 10. Кумулятивне голосування.
 11. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.
 12. Кумулятивне голосування.
 13. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства без виплати винагороди. Уповноважити голову правління Товариства на підписання таких договорів від імені Товариства.
 14. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.
 15. Кумулятивне голосування.
 16. Прийняти рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про подання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу. Надати повноважень представнику товариства.
 17. Прийняти рішення про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)  

Найменування показника

період

попередній

звітний

Усього активів

10 416

18049

Основні засоби

10 269

14177

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

Запаси 

118

211

Сумарна дебіторська заборгованість

-

3621

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4

66

Нерозподілений прибуток 

6195

6772

Власний капітал 

6334

6911

Статутний капітал 

101

101

Довгострокові зобов'язання 

1694

 

Поточні зобов'язання 

537

11138

Чистий прибуток (збиток) 

1473

577

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

53

55

 

           

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Костенко Христофор Антонович. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

     Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.03449083.smida.gov.ua.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера, крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України. Довідки за телефоном: (044) 563-36-42.

Наглядова рада Товариства.