Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2021 11:19:01
Дата здійснення дії: 19.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Автобаза №1"
Код за ЄДРПОУ:  03449083
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Автобаза №1»,

 

 код ЄДРПОУ 03449083, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ.

            Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 8 години 00 хвилин до 8 години 50 хвилин.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2021 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.
 4. Звіт правління за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2020 рік.
 5. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2020 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
 8. Прийняття рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про подання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу, надання повноважень представнику товариства.
 9. Прийняття рішення зборів Товариства про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Вишенська В.П., ДанильченкоІ.І, Сердюк В.І.
 2. Обрати головою зборів Костенко Х.А. та секретарем зборів Шуліку О.М.
 3. Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.
 4. Затвердити звіт правління за 2020 рік.
 5. Затвердити висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 році, визнати роботу ревізійної комісії задовільною.
 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
 7. Збитки Товариства за 2020р. покрити за рахунок прибутків минулих років. Залишок прибутку Товариства не розподіляти та залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.
 8. Прийняти рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про подання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу. Надати повноважень представнику товариства.
 9. Прийняти рішення про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн.)  

Найменування показника

період

попередній

звітний

Усього активів

18049

17720

Основні засоби

14177

15297

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси 

211

167

Сумарна дебіторська заборгованість

3621

1891

Грошові кошти та їх еквіваленти 

66

340

Нерозподілений прибуток 

6772

7499

Власний капітал 

6911

7638

Статутний капітал 

101

101

Довгострокові зобов'язання 

 

 

Поточні зобов'язання 

11138

10082

Чистий прибуток (збиток) 

577

727

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

55

56

 

           

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Костенко Христофор Антонович. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

     Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.03449083.smida.gov.ua.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера, крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України. Довідки за телефоном: (044) 563-36-42.

Наглядова рада Товариства.