Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.02.2012
Дата публікації 03.03.2012 09:37:02
Найменування емітента* Акціонерне товариство закритого типу "Автобаза №1"
Юридична адреса* 02121, м.Київ, вул.Колекторна, 17
Керівник* Костенко Христофор Антонович - Голова правління. Тел: 0445633642
E-mail* e_avtobaza@galsgroup.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Автобаза №1», код ЄДРПОУ 03449083
(місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17)
(далі-Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться
17 квітня 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ. Початок зборів о 09-00. Реєстрація з 08.30 до 09-00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11 квітня 2012 р.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2011 рік.
4. Звіт правління за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2011 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8. Переобрання правління Товариства.
9. Переобрання наглядової ради товариства та затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Переобрання ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про подання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу, надання повноважень представнику товариства.
12. Прийняття рішення зборів Товариства про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

Основні показники фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
попередній звітний
Усього активів 6208 5015
Основні засоби 5445 4196
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 78 122
Сумарна дебіторська заборгованість 584 392
Грошові кошти та їх еквіваленти 109 144
Нерозподілений прибуток 182 283
Власний капітал 1239 1239
Статутний капітал 101 101
Довгострокові зобов'язання 3594 1375
Поточні зобов'язання 1290 2017
Чистий прибуток (збиток) 12 101
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9582 9582
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 62

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00) за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, приймальня голови правління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається голова правління – Костенко Х.А. Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: (044) 563-36-42. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №38 від 29.02.2012 р.
Наглядова рада.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Костенко Христофор Антонович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2012
(дата)