Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 08:58:58
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Автобаза №1"
Юридична адреса* 02121, м.Київ, вул.Колекторна, 17
Керівник* Костенко Христофор Антонович - Голова правління. Тел: 0445633642
E-mail* autobaza1@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Автобаза №1»,

 

 код ЄДРПОУ 03449083, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ.

            Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься у день та за місцем проведення зборів з 8 години 00 хвилин до 8 години 50 хвилин.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

 

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування):

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Лавренка А.І., Лісового О.І. та Вишенської В.П.

 1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою зборів Костенка Х.А. та секретарем зборів Шуліку О.М.

 1. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт правління за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році, визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016р. Прибуток направити на розвиток Товариства.

 1. Переобрання правління Товариства.
 2. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства з 28 квітня 2017 року у зв’язку із закінченням терміну повноважень.

 1. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на  підписання  договорів (контрактів) з  членами  наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства без винагороди. Уповноважити Костенка Х.А. підписати договори з членами наглядової ради.

 1. Прийняття рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про надання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу, надання повноважень представнику Товариства.

Проект рішення: затвердити рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибрати вид забезпечення виконання зобов’язань за договорами про надання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу. Надати повноваження Костенку Х.А.

 1. Прийняття рішення зборів Товариства про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

Проект рішення: затвердити рішення зборів Товариства про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

           

Найменування показника

період

попередній

звітний

Усього активів

1754

1841

Основні засоби

607

509

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

Запаси 

278

17

Сумарна дебіторська заборгованість

144

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

 

Нерозподілений прибуток 

3734

3223

Власний капітал 

-

 

Статутний капітал 

101

101

Довгострокові зобов'язання 

-

 

Поточні зобов'язання 

5349

3214

Чистий прибуток (збиток) 

505

511

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

47

46

 

           

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Костенко Христофор Антонович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.03449083.smida.gov.ua.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам
акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог
чинного законодавства. Довідки за телефоном: (044) 563-36-42.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 16.03.2017 року.

Наглядова рада Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Костенко Христофор Антонович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)