Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018
Дата публікації 16.03.2018 12:20:07
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Автобаза №1"
Юридична адреса* 02121, м.Київ, вул.Колекторна, 17
Керівник* Костенко Христофор Антонович - Голова правління. Тел: 0445633642
E-mail* autobaza1@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Автобаза №1»,

 

 код ЄДРПОУ 03449083, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 17

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ.

            Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 8 години 00 хвилин до 8 години 50 хвилин.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.
 4. Звіт правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік.
 5. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2017 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 8. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Автобаза №1».
 9. Прийняття рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про подання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу, надання повноважень представнику товариства.
 10. Прийняття рішення зборів Товариства про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Вишенська В.П., ДанильченкоІ.І, Сердюк В.І.
 2. Обрати головою зборів Костенко Х.А. та секретарем зборів Шуліку О.М.
 3. Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.
 4. Затвердити звіт правління за 2017 рік.
 5. Затвердити висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році, визнати роботу ревізійної комісії задовільною.
 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
 7. Збитки Товариства за 2017р. покрити за рахунок прибутків минулих років. Залишок прибутку Товариства не розподіляти та залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.
 8. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Автобаза №1».Уповноважити голову правління Костенко Х.А. підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Автобаза №1» та забезпечити його державну реєстрацією.
 9. Прийняти рішення про отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання зобов’язань за договорами про подання банківської гарантії та банківського кредиту або лізингу. Надати повноважень представнику товариства.
 10. Прийняти рішення про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)  

Найменування показника

період

попередній

звітний

Усього активів

6492

9682

Основні засоби

5009

9253

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси 

211

28

Сумарна дебіторська заборгованість

836

360

Грошові кошти та їх еквіваленти 

371

6

Нерозподілений прибуток 

4246

4722

Власний капітал 

4382

4861

Статутний капітал 

101

101

Довгострокові зобов'язання 

1211

3042

Поточні зобов'язання 

492

237

Чистий прибуток (збиток) 

511

476

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

46

46

 

           

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожного робочого дня з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 17, 3-й поверх, транспортний відділ, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Костенко Христофор Антонович. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

     Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.03449083.smida.gov.ua.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера, крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України. Довідки за телефоном: (044) 563-36-42.

Наглядова рада Товариства.        

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Костенко Христофор Антонович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2018
(дата)