Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Костенко Х.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Автобаза № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента 02121 м.Київ вул.Колекторна, 17
4. Код за ЄДРПОУ 03449083
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 563-97-98 (044) 563-36-42
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.03449083.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Член Правлiння Угро Микола Михайлович д/н д/н
д/н
0.08348
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Угро Микола Михайлович, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,08348%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Правлiння Тарсукова Людмила Анатолiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Тарсукова Людмила Анатолiївна, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Правлiння Костенко Костянтин Христофорович д/н д/н
д/н
35.1075
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Костенко Костянтин Христофорович, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 35,1075%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3364 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Костенко Денис Христофорович д/н д/н
д/н
38.1757466
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Посадова особа Костенко Денис Христофорович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 38,175747%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3658 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2015 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Голова Правління Костенко Христофор Антонович
0.02087
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Костенко Христофор Антонович, яка займала посаду Голови Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,02087%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Правління Шуліка Олена Михайлівна д/н д/н
д/н
0.146107
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Шуліка Олена Михайлівна, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,146107%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 14 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Правління Онищенко В’ячеслав Анатолійович д/н д/н
д/н
0.07305
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Онищенко В’ячеслав Анатолійович, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,07305%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Правління Мороз Валерій Леонідович д/н д/н
д/н
1.147985
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Мороз Валерій Леонідович, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,147985%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 110 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Правління Ярмоленко Олег Васильович д/н д/н
д/н
0.18785
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Ярмоленко Олег Васильович, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,18785%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 18 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Правління Чайка Петро Степанович д/н д/н
д/н
2.1603
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Посадова особа Чайка Петро Степанович, яка займала посаду члена Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,1603%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 207 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.04.2012 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Фесенко Ольга Михайлівна д/н д/н
д/н
0.64707
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Посадова особа Фесенко Ольга Михайлівна, яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,64707%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 62 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2015 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Міщанюк Анатолій Дмитрович д/н д/н
д/н
0.62617
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Посадова особа Міщанюк Анатолій Дмитрович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,62617%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 60 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2015 р. по 28.04.2017 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Голова Правління Костенко Христофор Антонович д/н д/н
д/н
0.2087
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Костенко Христофор Антонович призначений на посаду Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,02087%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор АТЗТ "Автобаза №1". Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Шуліка Олена Михайлівна д/н д/н
д/н
0.146107
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Шуліка Олена Михайлівна призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,146107%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 14 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер з логістики ПАТ «Автобаза №1». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Онищенко В’ячеслав Анатолійович д/н д/н
д/н
0.07305
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Онищенко В’ячеслав Анатолійович призначений на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,07305%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – водій ПАТ «Автобаза №1». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Мороз Валерій Леонідович д/н д/н
д/н
1.147985
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Мороз Валерій Леонідович призначений на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,147985%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 110 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – головний інженер ПАТ «Автобаза №1». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Ярмоленко Олег Васильович д/н д/н
д/н
0.18785
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Ярмоленко Олег Васильович призначений на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,18785%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 18 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – автослюсар ПАТ «Автобаза №1». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Чайка Петро Степанович д/н д/н
д/н
2.1603
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Чайка Петро Степанович призначений на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,1603%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 207 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – водій ПАТ «Автобаза №1». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Угро Микола Михайлович д/н д/н
д/н
0.08348
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Угро Микола Михайлович призначений на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,08348%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – водій ПАТ «Автобаза №1». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Костенко Костянтин Христофорович д/н д/н
д/н
35.1075
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Костенко Костянтин Христофорович призначений на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 35,1075%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3364 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – менеджер ФОП Костенко Х.А. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Правління Тарсукова Людмила Анатолiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Тарсукова Людмила Анатолiївна призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2022 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – головний бухгалтер ПАТ «Автобаза №1». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Голова Наглядової ради Фесенко Ольга Михайлівна д/н д/н
д/н
0.64707
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Фесенко Ольга Михайлівна призначена на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,64707%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 62 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – бухгалтер ПАТ «Автобаза №1». Посадова особа є акціонером. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Наглядової ради Костенко Денис Христофорович д/н д/н
д/н
38.175747
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Костенко Денис Христофорович призначений на посаду члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 38,175747%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3658 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – механік ПАТ «Автобаза №1». Посадова особа є акціонером. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
28.04.2017 призначено Член Наглядової ради Міщанюк Анатолій Дмитрович д/н д/н
д/н
0.62617
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Автобаза №1» від 28.04.2017 р. Міщанюк Анатолій Дмитрович призначений на посаду члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,62617%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 60 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 28.04.2017 по 28.04.2018 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – водій ПАТ «Автобаза №1». Посадова особа є акціонером. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.